Svenska militärens insats i Afghanistan

I och med Sveriges samarbete med NATO så har vi bidragit med våra styrkor i många olika situationer utomlands. Det som i regel kännetecknar vad vår militär bistår med är stödjande eller fredsbevarande insatser. Bland annat så har svensk militär gjort en insats i Afghanistan i ett samarbete med Storbritannien för att stötta den lokala statens styrkor.

Stöttande och förvaltande styrkor

När svensk militär gick in i Afghanistan 2014/2015 så var det med en bland annat rådgivande roll gentemot de afghanska säkerhetsstyrkorna. Uppdraget kallades för Resolut Support Mission. Vi bidrog även med stabspersonal till den multinationella staben, sjukvårdspersonal till ett tyskt fältsjukhus samt personal som kan lasta flygplan vid in och utgående trafik.

Fredsbevarande styrkor i tjänst

Sveriges bidrag i Afghanistan avslutades delvis i samband med att den svenska basen lämnades över till den afghanska staten och majoriteten av trupperna skickades hem. Ungefär ett 50 tal av våra militärer är kvar i landet men med en rådgivande funktion gentemot landets egna säkerhetsstyrkor för att fortsätta arbetet med att skydda civila och försvara landet mot hotbilder.

Försvar av civila

Det huvudsakliga syftet med den svenska militärens insatser utomlands i antingen NATO eller FN tjänst är stöttande eller fredsbevarande arbete. Målet är att skydda landet och civila mot en hotbild som antingen finns inom landet eller ett hot utifrån. Vår militär går väldigt sällan in i direkta konflikter eller strider utan de gånger som svensk militär hamnar i en skarp situation så är det vid insatsens början oplanerat.